Regulamin

REGULAMIN PORTALU

WWW.GIELDAMETALISZLACHETNYCH.PL

 


§ 1. DEFINICJE:

 1. Portal internetowy – portal internetowy dostępny pod adresem: www.gieldametaliszlachetnych.pl, prowadzony przez Sprzedawcę, na którym Uczestnicy mogą reklamować swoje oferty związane z zakupem i sprzedażą metali szlachetnych.
 2. Regulamin –regulamin Portalu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 3. Sprzedawca – Growth & Value Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Duninowska 9 87-800 Włocławek, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000997001, NIP: 8883158286, REGON: 52338443500000, adres korespondencyjny: ul. Duninowska 9 87-800 Włocławek, e-mail: kontakt@independentmetals.pl, tel. +48 221779200
 4. Kupujący – Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w ramach Portalu internetowego lub zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży,
 5. Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub – w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa – ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub korzystająca z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 6. Przedsiębiorca - przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną,
 7. Formularz Zamówienia – dostępny w Portalu internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację,
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą,
 9. Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub umowa o dostarczenie Usług serwisowych, zawierana pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym na odległość za pośrednictwem Portalu internetowego, w języku polskim, dotycząca zakupu Towarów lub dostarczenia Usług serwisowych.
 10. Koszyk – wirtualne narzędzie umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Towarów lub Usług serwisowych przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości.
 11. Usługa serwisowa – odpłatna usługa dostarczana przez Sprzedawcę, będąca przedmiotem Umowy, polegająca na przekazaniu adresu mailowego Użytkownika Serwisu do innego Użytkownika Serwisu, po uprzednim uzyskaniu zgód obu użytkowników.
 12. Uczestnik – osoba fizyczna, spółka osobowa bądź osoba prawna korzystająca z Serwisu.
 13. Dowód Zakupu – elektroniczne bankowe potwierdzenie transakcji lub faktura VAT wystawiana przez Sprzedawcę i potwierdzająca zawarcie Umowy Sprzedaży,
 14. Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Towary, które mogą być przedmiotem Umowy Sprzedaży, lub inna korzyść przewidziana dla Kupującego w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży,
 15. Materiały - zdjęcia Towarów oraz pozostałe materiały (w tym w szczególności teksty, grafiki, logotypy, kody źródłowe) będące utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zamieszczone w Portalu internetowym i będące własnością Sprzedawcy lub użyte przez Sprzedawcę za zgodą osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów,
 16. Polityka prywatności – dokument dostępny w Portalu internetowym, określający zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę w ramach Portalu internetowego, będący spełnieniem przez niego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisach o ochronie danych osobowych,
 17. Załącznik nr 1 (Formularz Reklamacji) – dołączony do Regulaminu wzór formularza umożliwiającego złożenie reklamacji, o której mowa w § 7 i 8 Regulaminu,
 18. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,
 19. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Regulamin dotyczy Umów oraz innych usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Portalu internetowego.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w Portalu internetowym polegają na umożliwieniu Kupującemu przez Sprzedawcę:
  1. Uzyskania adresu email innego Użytkownika Portalu, który wyraził zgodę na udostępnienie swojego adresu email.
  2. korzystania z innych usług dostępnych na Stronie Portalu.
 3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o treściach cyfrowych podane w Portalu internetowym, należy poczytywać jako zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży mając na względzie art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Portal internetowy nie odpowiada za zawarcie transakcji pomiędzy Użytkownikami, nie zajmuje się pośrednictwem pieniężnym, nie oferuje funkcjonalności pozwalających na zawarcie umowy bądź dokonanie płatności między Użytkownikami, nie sprawuje pieczy nad transakcją oraz nie odpowiada za następstwa zawarcia umowy między Użytkownikami.
 5. Portal internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Sprzedawca dokłada najwyższej staranności przy realizacji Umów oraz Zamówień.
 7. W Portalu internetowym mogą być organizowane Promocje na zasadach określonych i podanych do wiadomości publicznej w Portalu internetowym przez Sprzedawcę.
 8. W przypadku informowania o obniżeniu ceny Usług serwisowych obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie tej Treści cyfrowej, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dana Usługa serwisowa jest oferowana do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o jego najniższej cenie, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tej Treści cyfrowej do dnia wprowadzenia obniżki.
 9. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego Konsumentem, przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na mocy przepisów Kodeksu cywilnego oraz Ustawy. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami, o których mowa w niniejszym punkcie, pierwszeństwo mają te przepisy.
 10. Postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumentów stosuje się również do Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla takiego przedsiębiorcy charakteru zawodowego. Weryfikacja tego, czy dana czynność ma zawodowy charakter, będzie odbywać się w szczególności w oparciu o dane z CEiDG w zakresie przedmiotu prowadzonej działalności na podstawie kodów PKD. Wobec kupującego, o którym mowa powyżej nie stosuje się art. 558§1 zdanie drugie oraz art. 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego.
 11. Do skutecznego korzystania ze Portalu internetowego niezbędne jest urządzenie (komputer, telefon, tablet lub inne urządzenie mobilne) oraz aktualna przeglądarka stron internetowych (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub inne), klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, stabilne łącze, a także aktywne konto wybranej poczty elektronicznej e-mail.

 

 

§ 3. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU INTERNETOWEGO

 1. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Portalu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej osób lub podmiotów trzecich.
 2. Kupujący nie może podejmować działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe działanie Portalu internetowego, w tym w szczególności Kupujący nie może:
  1. ingerować w treść i elementy graficzne Portalu internetowego,
  2. zamieszczać w Portalu internetowym treści o charakterze bezprawnym,
  3. wprowadzać do Portalu internetowego jako systemu informatycznego szkodliwych danych,
 3. w szczególności w postaci złośliwego oprogramowania, tj. wirusów, plików szpiegujących itp.
  wykorzystywać Portalu internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie,
 4. Przy wypełnianiu Formularza Zamówienia, Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności oraz do akceptacji ich treści.
 5. Podczas korzystania ze Portalu internetowego, Kupujący jest zobowiązany do podawania prawdziwych oraz zgodnych ze stanem faktycznym danych i informacji koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży.
 6. Zabronione jest przekazywanie za pośrednictwem Portalu internetowego danych osobowych osób trzecich bez zgody tych osób. W przypadku osób fizycznych nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych zgodę powinni wyrazić ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni.
 7. Zarówno Kupujący, jak i każda inna osoba mająca dostęp do Portalu internetowego, zobowiązana jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, przedruku, transmitowania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób (w tym w szczególności w celach marketingowych, handlowych lub zarobkowych), Materiałów zamieszczonych w Portalu internetowym bez pisemnej zgody Sprzedawcy albo innej osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów, z wyjątkiem korzystania z tych Materiałów w ramach dozwolonego użytku, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 8. Naruszenie postanowień punktu poprzedzającego mogłoby stanowić naruszenie prawa, a tym samym stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego przeciwko osobom lub podmiotom dopuszczającym się takich praktyk.
 9. Kupujący ponosi wobec Sprzedawcy oraz osób lub podmiotów trzecich pełną odpowiedzialność za szkody związane z:
  1. naruszeniem przez Kupującego przepisów prawa, w tym w szczególności praw osób lub podmiotów trzecich oraz postanowień niniejszego Regulaminu,
  2. nieprawidłowym lub nieuprawnionym korzystaniem ze Portalu internetowego, jak również za związane z tym problemy techniczne, utratę danych lub inne szkody w działaniu Portalu internetowego, w tym w szczególności za prowadzenie działań, o których mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu,
  3. zamieszczaniem w Portalu internetowym jakichkolwiek utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w sposób naruszający prawa własności intelektualnej osoby lub podmiotu trzeciego, któremu takie prawa przysługują.
 10. Odpowiedzialność Kupującego, o której mowa w punkcie poprzedzającym obejmuje zarówno naprawienie szkody na rzecz Sprzedawcy oraz osoby lub podmiotu trzeciego, jak również poniesienie dodatkowych kosztów, które wynikły z wyrządzenia szkody, w tym w szczególności kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów postępowań egzekucyjnych oraz innych uzasadnionych kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z wyrządzeniem mu szkody oraz w związku z roszczeniami osób lub podmiotów trzecich.
 11. Użytkownicy podlegają systemowi ocen na Portalu. Każda ocena 1 (najniższa) oraz brak kontaktu po wymianie danych przez Użytkowników będzie skutkować otrzymaniem upomnienia.
 12. System upomnień ma służyć polepszeniu jakości obsługi oraz ograniczaniu dostępu do serwisu użytkownikom, którzy celowo łamią niniejszy regulamin. Użytkownicy mogą wzajemnie ocenić swoje konta w skali od 1 (najniższa) do 5 (najwyższa).
 13. Użytkownik może mieć zablokowany tymczasowy lub stały dostęp do funkcjonalności Serwisu, jeśli otrzyma odpowiednią liczbę upomnień:
  1. Suma 2 upomnień skutkuje zablokowaniem konta na Giełdzie Metali Szlachetnych na okres 3 dni.
  2. Suma 4 upomnień skutkuje zablokowaniem konta na Giełdzie Metali Szlachetnych na okres 7 dni.
  3. Suma 6 upomnień skutkuje permanentnym zablokowaniem konta na Giełdzie Metali Szlachetnych.
 14. Suma 3 ocen „5” (najwyższa ocena) z rzędu anuluje jedno upomnienie.

 

 

§ 4. ZASADY SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ.

 1. Kupujący może złożyć Zamówienie poprzez wypełnienie dostępnego Formularza Zamówienia w dowolnym momencie – Kupujący powinien wybrać interesujące go Treści cyfrowe, wypełnić Formularz Zamówienia oraz potwierdzić Zamówienie dedykowanym przyciskiem
 2. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail po złożeniu Zamówienia w sposób wskazany w punkcie poprzedzającym.
 3. Umowę Sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującym uznaje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie poprzedzającym.
 4. Sprzedawca dostarcza Treści cyfrowe niezwłocznie po zawarciu Umowy.
 5. Czas realizacji Zamówienia, o którym mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, może zostać przesunięty w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć nieuniknione, nadzwyczajne, nieprzewidywalne i pozostające poza kontrolą okoliczności, których skutków nie można było uniknąć mimo podjęcia wszelkich rozsądnych działań, o okres jej trwania.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący - pomimo wezwania - nie uzupełnił w terminie 3 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia, z uwzględnieniem pozostałych ustaleń niniejszego Regulaminu.

 

 

§ 5. PŁATNOŚCI.

 1. W związku z realizacją Zamówień oraz Umów, Sprzedawcy przysługuje wynagrodzenie według cen dostępnych w Portalu internetowym i obowiązujących w momencie składania Zamówienia.
 2. Sprzedawca nie stosuje profilowania cen wobec Kupujących.
 3. Ceny podane w Portalu internetowym wyrażone są w polskich złotych, są cenami brutto
  i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła.
 4. O całkowitej cenie za treści cyfrowe objęte Zamówieniem, Kupujący informowany jest przed złożeniem Zamówienia.
 5. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód Zakupu, przy czym Kupujący otrzyma Dowód Zakupu w postaci elektronicznej na podany w Formularzu Zamówienia adres e-mail. Sprzedawca nie jest obowiązany do prowadzenia kasy fiskalnej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (poz. 36 załącznika do wspomnianego Rozporządzenia).
 6. Kupujący może podczas składania Zamówienia – wedle swojego uznania – wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Towary:
  płatność przelewem zwykłym
  lub
  płatność przelewem internetowym na rachunek bankowy Sprzedawcy – Zamówienie jest realizowane nie wcześniej niż w momencie zaksięgowania pełnej kwoty za Zamówienie na rachunku bankowym Sprzedawcy,
 7. W przypadku wyboru jednego ze sposobów płatności, o których mowa w poprzednim punkcie, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 3 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca może wezwać Kupującego do dokonania płatności w terminie nie krótszym niż 3 dni. W razie niezastosowania się do wezwania we wskazanym terminie, Sprzedawca może anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.
 8. Sprzedawca ma prawo stosować różnego rodzaju promocje, takie jak dodanie dodatkowych punktów transakcyjnych Kupującym, którzy zakupią odpowiednią liczbę punktów. Dodatkowe punkty (nazywane również „punktami gratisowymi”) zostaną odpisane z salda konta Kupującego, jeśli ten zdecyduje się na wymianę dowolnej ilości zakupionych punktów transakcyjnych na środki pieniężne w celu wypłaty środków z konta Kupującego.

 


§ 6. REKLAMACJA DOTYCZĄCA USŁUG SERWISOWYCH.

 1. Na potrzeby niniejszego paragrafu przedmiot Umowy w postaci „Usług serwisowych” jest rozumiany jako „ujawnienie adresu email Użytkownika”.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcą o którym mowa w § 2 pkt 11 Regulaminu, w razie braku zgodności Usług z Umową.
 3. Jeżeli Usługa serwisowa jest niezgodna z Umową, Kupujący może zażądać doprowadzenia do zgodności z Umową. Reklamacja powinna zawierać: dane Kupującego, informacje dotyczące zakupu Usługi serwisowej i Zamówienia, opis i data powstania wady oraz żądanie Kupującego.
 4. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej, Sprzedawca udostępnia na stronie Portalu internetowego Formularz Reklamacji, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. Reklamacje należy składać pocztą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@independentmetals.pl
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Kupującego w terminie 14 dni od jej otrzymania. W przypadku nieudzielenia informacji w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uważa się, że Sprzedawca uznał reklamację.
 7. Sprzedawca doprowadza Usługę serwisową do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Kupującego o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Usług serwisowych do zgodności z umową ponosi Sprzedawca.
 8. Jeżeli Usługa serwisowa jest niezgodna z Umową, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  1. doprowadzenie do zgodności Usług serwisowych z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do pkt. 9 powyżej,
  2. Sprzedawca nie doprowadził Usług serwisowych do zgodności z Umową,
  3. brak zgodności Usług serwisowych z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Usługę serwisową do zgodności z Umową,
  4. brak zgodności Usług serwisowych z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w pkt 9 powyżej,
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Usług serwisowych do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego,
 9. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Usług serwisowych niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Usług serwisowych zgodnego z Umową.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do Przedsiębiorcy (z wyłączeniem Przedsiębiorcy, o którym mowa w § 2 pkt 11 Regulaminu. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących Przedsiębiorcami zostaje całkowicie wyłączona.

 

 

§ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY.

 1. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie przysługuje w przypadku Umowy:
  1. o dostarczanie Usług serwisowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Kupującemu potwierdzenie, o którym mowa w art. art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Szczegóły dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży - jako umowy zawartej na odległość - określają przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących będących Przedsiębiorcami, w ich przypadku prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest wyłączone – co nie dotyczy Przedsiębiorców, o których mowa w §2 pkt. 10 Regulaminu.
 4. Sprzedawca na żądanie Kupującego zwróci niewykorzystane przez niego środki na wskazany przez niego rachunek bankowy.

 

 

§ 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Kupujących.
 2. Sprzedawca jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności cele i podstawy prawne przetwarzania oraz prawa Kupujących jako osób, których dane osobowe dotyczą, zostały zawarte w Polityce prywatności oraz Polityce Plików Cookies.

 

 

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Portalu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by takie ograniczenia i przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia ich ogłoszenia, chyba że wprowadzenie zmian jest konieczne dla zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Kupujący, który nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone w niniejszym Regulaminie, powinien zaniechać z dalszego korzystania ze Portalu internetowego.
 3. Wszelkie spory między Sprzedawcą, a Kupującym – pod warunkiem ich obopólnej zgody - rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora.
 4. Kupujący będący Konsumentem może:
  1. skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich a podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu podlega Sprzedawca, jest Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy (adres: ul. Jagiellońska 10, 85-020 Bydgoszcz, e-mail: bydgoszcz@wiih.com.pl, strona internetowa: https://www.wiih.com.pl/),
  2. złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby głównego Sprzedawcy, a w przypadku Kupującego będącego Konsumentem sąd właściwy według zasad ogólnych.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy o ochronie danych osobowych.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14.08.2023 r. i ma zastosowanie do Umów zawartych po 14.08.2023 r. Do Umów zawartych przed 14.08.2023 r. stosuje się regulamin dotychczasowy.