Regulamin

Regulamin serwisu kojarzenia stron transakcji w celu zakupu i sprzedaży metali szlachetnych 

§ 1
KOJARZENIE STRON TRANSAKCJI W CELU ZAKUPU I SPRZEDAŻY METALI SZLACHETNYCH

 

1. Kojarzenie stron transakcji w celu zakupu i sprzedaży metali szlachetnych (dalej zwane „Usługą” bądź „Serwisem”) jest przeznaczone dla osób chcących nabyć lub sprzedać metale szlachetne. 

2, Właścicielem Serwisu jest Independent Trader Holding AG. z siedzibą w Haldenstrasse 5, 6340 Baar, Szwajcaria.

3. Osoba, która zakupiła Usługę (zwana w dalszej części Uczestnikiem) będzie miała dostęp do informacji o Ofertach, cenach oraz danych kontaktowych innych Uczestników w zależności od wybranej Oferty spośród tych ręcznie przeanalizowanych, zaakceptowanych i wystawionych na stronę przez Administratora Serwisu. 

4. Właściciel Serwisu gromadzi oferty zakupu i sprzedaży metali zgłaszane przez Uczestników. W ramach Usługi, udostępnia możliwość wymiany danych kontaktowych kupującego i sprzedającego (po uzyskaniu odpowiednich zgód od Uczestników), w celu zawarcia między nimi transakcji kupna – sprzedaży metalu. 

 

§ 2
DEFINICJE

 

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje: 

1. Serwis – strona internetowa (gieldametaliszlachetnych.pl), na której Uczestnicy kojarzą się między sobą w celu porozumienia się w zakresie zakupu bądź sprzedaży metali szlachetnych.  

2. Właściciel Serwisu – podmiot oferujący Usługę. 

3. Uczestnik – osoba fizyczna, spółka osobowa bądź osoba prawna korzystająca z Serwisu. 

4. Administrator – zatrudniona przez Właściciela Serwisu osoba fizyczna zajmująca się analizowaniem Ofert oraz weryfikowaniem Uczestników. 

5. Oferta – ogłoszenie zamieszczone na stronie Serwisu. 

6. Transakcja – to jest skojarzenie się między sobą Uczestników w celu porozumienia się w zakresie zakupu bądź sprzedaży metali szlachetnych na stronie internetowej (giełdametaliszlachetnych.pl) zwanej dalej Serwisem. 

7. Ocena Transakcji – wystawiana jest po Zakończeniu Transakcji przez obydwie strony transakcji. Skala ocen wynosi od 1 do 5 gwiazdek. Oceniane są osobno Przebieg transakcji oraz Zgodność z ofertą, z których wyliczana jest końcowa średnia. 

8. Zakończenie transakcji – moment, w którym Uczestnicy (sprzedający i kupujący) wystawili Ocenę Transakcji.  

9. Indywidualny Proces Weryfikacji – proces weryfikacji Uczestnika opisany w §6 

10. Klient Zweryfikowany – Uczestnik, który przeszedł Indywidualny Proces Weryfikacji, opisany w §6 

 

 

§ 3
PŁATNOŚĆ

 

Zgłoszenie oferty na stronie organizatora jest bezpłatne. Skorzystanie z Usługi jest darmowe aż do odwołania. 

Dostęp do Serwisu następuje wyłącznie po zarejestrowaniu się na stronie organizatora. 

Rozliczenia transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem przelewów bankowych w PLN, USD lub EUR. 

Dane osobowe Uczestników są przekazywane podmiotom pośredniczącym wyłącznie w celu prawidłowego wykonania usługi. 

Faktury będą wysłane do Uczestników w formie elektronicznej, na podstawie danych wprowadzonych w formularzu rejestracyjnym. 

 

 

§ 4
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

Właściciel Serwisu nie odpowiada za zawarcie transakcji, kontakt między Uczestnikami oraz nie zajmuje się pośrednictwem w zawieranych transakcjach. 

Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakość i ewentualne negatywne następstwa korzystania z danych prezentowanych na stronie internetowej Właściciela Serwisu, w szczególności w przypadku, gdyby informacje, na których oparto się przy tworzeniu Produktów, okazały się niedokładne, niekompletne, lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. 

Wszelkie decyzje o zakupie bądź sprzedaży metali powinny być są podejmowane przez Uczestnika indywidualnie, na własny rachunek i odpowiedzialność. Przed zawarciem jakiejkolwiek transakcji, każdy Uczestnik powinien indywidualnie określić jej potencjalne ryzyko, możliwe korzyści oraz straty z nią związane, jak również jej charakter, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe. 

Właściciel Serwisu oraz Administrator nie zatajają żadnych informacji, które posiadają, a których brak może spowodować szkody w mieniu Uczestnika. Opinie prezentowane w ramach Serwisu odnoszą się do przyszłości oraz sytuacji obiektywnie niepewnych. 

 

 

§ 5
REKLAMACJE ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

Właściciel Serwisu zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych Usług. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Usługi wywołane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Uczestników. 

Zakłócenia w funkcjonowaniu Usług mogą być reklamowane przez Uczestnika poprzez zgłoszenie problemu Organizatorowi na adres poczty elektronicznej: kontakt@independentmetals.pl.

 

 

§ 6
ODZNAKI I UZYSKANIE STATUSU KLIENTA ZWERYFIKOWANEGO

 

Aktywny Uczestnik wystawiający oferty może otrzymać jedną z trzech odznak: Brązową, Srebrną, Złotą.  

- Brązową odznakę otrzymuje automatycznie ten Uczestnik, który spełnia łącznie poniższe warunki: 

a) wystawił i pozytywnie zakończył minimum 7 transakcji; 

b) posiada średnią z ocen z transakcji wyższą niż 4,6; 

c) wykonuje przynajmniej 3 transakcje kupna i/lub sprzedaży na przestrzeni 6 miesięcy. 

Użytkownik z Brązową odznaką może jednorazowo wystawić 5 ofert. 

- Srebrną odznakę otrzymuje automatycznie ten sprzedawca, który spełnia łącznie poniższe warunki: 

a) wystawił i zakończył minimum 15 transakcji; 

b) posiada średnią z ocen ze sprzedaży wyższą niż 4,7; 

c) wykonuje przynajmniej 5 transakcji kupna i/lub sprzedaży na kwartał. 

Użytkownik ze Srebrną odznaką może jednorazowo wystawić 7 ofert. 

- Złotą odznakę otrzymuje ten sprzedawca, który spełnia łącznie poniższe warunki: 

a) zakończył minimum 25 transakcji; 

b) posiada średnią z ocen ze sprzedaży wyższą niż 4,8; 

c) wykonuje przynajmniej 10 transakcji sprzedaży na kwartał. 

d) przeszedł Indywidualny Proces Weryfikacji  

Użytkownik ze Złotą odznaką może jednorazowo wystawić 10 ofert. 

Złota odznaka poza kolorem cechuje się dopiskiem „Verified”. 

Wszystkie odznaczenia oraz oceny są widoczne w profilu Uczestnika oraz przy ogłoszeniach. 

Status Klienta Zweryfikowanego otrzyma Uczestnik, który posiada Złotą odznakę oraz przeszedł Indywidualny Proces Weryfikacji z Administratorem giełdy. 

 

 

Indywidualny Proces Weryfikacji


Przeprowadzany jest z udziałem Administratora oraz Uczestnika. Weryfikacja jest przeprowadzana w formie wideokonferencji, przy wykorzystaniu komunikatorów online. Uczestnik wnioskuje o przyznanie statusu zweryfikowanego kontaktując się poprzez formularz kontaktowy bądź wiadomość e-mail wysyłaną na adres: kontakt@independentmetals.pl.  

Indywidualny Proces Weryfikacji jest nagrywany przez Administratora. Administrator przy rozpoczęciu wideokonferencji informuje Uczestnika o nagrywaniu rozmowy. Brak wyrażenia zgody na nagrywanie wideokonferencji przez Uczestnika prowadzi do przerwania procesu weryfikacji oraz skutkuje utratą możliwości zdobycia złotej odznaki. Dane zebrane w Indywidualnym Procesie Weryfikacji oraz nagrania z wideokonferencji są przechowywane zgodnie z zasadami spisanymi w Polityce Prywatności.  

W ramach weryfikacji Uczestnik zostanie poproszony o: 

a. Podanie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania. 

b. Pokazanie paszportu i/lub dowodu tożsamości podczas wideokonferencji Administratorowi. * 

c. Ustne oświadczenie o ilości posiadanego metalu szlachetnego na sprzedaż oraz źródła jego pochodzenia podczas wideokonferencji. 

d. Pokazanie Administratorowi do kamery podczas wideokonferencji dowodu zakupu metali szlachetnych przeznaczonych do sprzedaży. 

e. Potwierdzenie miejsca zamieszkania podczas wideokonferencji z Administratorem poprzez okazanie bądź wysłanie na adres e-mail kontakt@independentmetals.pl jednego z poniższych dowodów, na którym widnieje imię i nazwisko Uczestnika wraz z adresem jego zamieszkania: 

- Rachunek za media (woda, prąd, gaz), nie starszy niż 3 miesiące, 

- Rachunek za telefon, nie starszy niż 3 miesiące, 

- Wyciąg z konta bankowego, nie starszy niż 3 miesiące, 

- List referencyjny z banku Użytkownika. **

* Kopia dowodu i/lub paszportu w sytuacji, gdy nie będzie możliwości odczytania danych przez Administratora z pokazywanego dowodu i/lub paszportu podczas wideokonferencji. Tylko za zgodą weryfikowanego użytkownika.  ** Kopia potwierdzenia miejsca zamieszkania w sytuacji, gdy nie będzie możliwości odczytania danych przez Administratora z pokazywanego dowodu potwierdzającego miejsce zamieszkania podczas wideokonferencji. Tylko za zgodą zweryfikowanego użytkownika.  

Ostateczną decyzję o przyznaniu statusu zweryfikowanego Uczestnika, podejmuje Administrator na podstawie własnej, niezależnej oceny w przeciągu 24 godzin od zakończenia wideokonferencji. O pozytywnym rozpatrzeniu decyzji będzie informowała złota odznaka widoczna na koncie Uczestnika w zakładce „Profil”.

W przypadku, gdy Uczestnik działa w interesie osoby prawnej, traktowany jest przez Administratora jako jej przedstawiciel, tym samym Administrator będzie żądał od Uczestnika udowodnienia prawa do reprezentacji osoby prawnej. 

 

 

§7
PRAWA AUTORSKIE

 

Treści znajdujące się na stronie Serwisu są wyłączną własnością autora, ich kopiowanie, rozpowszechnianie, udostępnianie osobom trzecim jest zabronione. 

 

 

ZASTRZEŻENIA


Usługa oraz udostępnione dane osobowe są przeznaczone wyłącznie dla Uczestników, którzy zakupili Usługę. Udostępnianie danych osobom trzecim jest ściśle zabroniona. 

Właściciel Serwisu nie wyraża zgody na publikowanie ofert przez firmy zajmujące się profesjonalną sprzedażą. 

 

 

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Właściciela Serwisu, bez podawania przyczyn. 

Właściciel Serwisu ma prawo do usuwania, blokowania ogłoszeń bez podania przyczyny. 

Właściciel Serwisu ma prawo nie zatwierdzić ogłoszenia, którego cena znacznie odbiega od cen spot. Odpowiednio dla srebra jest to zakres od 0% do +45%, dla złota od -3% do +10% względem cen spot w chwili dodawania ogłoszenia. Powyższe wartości mogą ulec zmianie. 

Właściciel Serwisu ma prawo usunąć bądź zablokować konto Uczestnika, którego działania w subiektywnym odczuciu Właściciela Serwisu w negatywny sposób wpływają na funkcjonowanie Usługi.   

W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Uczestnik powinien usunąć konto u Organizatora bądź zaprzestać korzystania z Usługi. 

 

 

Ochrona Danych Osobowych


W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku będą przysługiwały Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora. 

Jednocześnie informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych. dane osobowe będą przetwarzane: 

a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, 

b) w celu kierowania treści marketingowych w sposób, na który została wyrażona zgoda, 

c) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

d) dla celów analitycznych i statystycznych, 

e) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki. 

Spółka nie będzie przekazywała danych osobowych Użytkowników do państw trzecich. 

Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Istnieje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Istnieje prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną.