Polityka prywatności

 


1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego gieldametaliszlachetnych.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).

2. Właścicielem Serwisu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest Growth & Value Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Duninowska 9 87-800 Włocławek, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000997001, NIP: 8883158286, REGON: 52338443500000, adres korespondencyjny: ul. Duninowska 9 87-800 Włocławek, e-mail: kontakt@independentmetals.pl, tel. +48 221779200

3. Dane osobowe zbierane przez Growth & Value SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

4. Growth & Value SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis Internetowy.

 

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna


1. Growth & Value  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. zbiera informacje dotyczące osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwani dalej łącznie jako Użytkownicy.

2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:

a) rejestracji konta w Serwisie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) składania zamówienia w Serwisie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

d) korzystania z usługi formularza kontaktowego w Serwisie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

e) korzystania z usługi „Akceptuję ofertę” w Serwisie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3. W przypadku rejestracji konta, Użytkownik podaje:

a) adres e-mail;

b) imię i nazwisko;

c) numer telefonu;

4. W przypadku składania zamówienia w Serwisie Internetowym, Użytkownik podaje:

a) adres e-mail;

b) imię i nazwisko;

c) adres zamieszkania;

d) numer telefonu;

e) numer VAT, o ile został nadany.

5.W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

a) nazwę firmy i pozostałe dane rejestrowe Przedsiębiorcy;

b) numer NIP;

c) adres siedziby;

d) numer VAT, o ile jest dostępny;

e) numer we właściwym rejestrze gospodarczym;

f) informacje o istnieniu stałego zakładu na terytorium UE, o ile taki istnieje.

6. Przed wystawieniem oferty sprzedaży lub zaakceptowaniem oferty zakupu innego Użytkownika w Serwisie Internetowym Użytkownik jest zobowiązany podać swój numer PESEL lub numer NIP, którym się identyfikuje. 

7. W przypadku podania przez Użytkownika fałszywych danych, Growth & Value SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych z wyciągu bankowego (imię, nazwisko, adres zamieszkania) w celu wystawienia faktury sprzedaży.

8. Podczas rejestracji konta w Serwisie Internetowym Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Użytkownik może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5.

9. W przypadku skorzystania wyłącznie z usługi Newsletter, Użytkownik podaje jedynie swój adres e-mail.

10. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Użytkownik podaje następujące dane:

a) adres e-mail;

b) imię i nazwisko;

c) numer telefonu.

11. W przypadku skorzystania z usługi serwisowej, Użytkownik klikając przycisk „akceptuj ofertę” zgadza się na udostępnienie swojego adresu mailowego Użytkownikowi wystawiającemu ofertę. Użytkownik wystawiający ofertę, zgadza się na udostępnianie swojego adresu mailowego każdej osobie, która kliknie przycisk „akceptuj ofertę”.

12. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

13. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Serwisie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

14. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności w Serwisie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

15. Przekazanie danych osobowych do Growth & Value SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Użytkownika uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Użytkownika.

 

 

§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?


1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Growth & Value SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przy prowadzeniu Serwisu Internetowego. Adres mailowy Użytkownika jest przekazywany innym Użytkownikom tylko i wyłącznie w sytuacji opisanej w             §1 ust 11. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Growth & Value SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

a) Podmioty przetwarzające. Growth & Value SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Griwth & Value SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługi księgowe, systemy do analizy ruchu w Serwisie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;

b) Administratorzy. Growth & Value SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

3. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:

a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Growth & Value SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Growth  & Value SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ i jakie mogą być ponoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Growth  & Value SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

4. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu Internetowego do preferencji Użytkowników, a także administrowania Serwisem Internetowym.

5. W przypadku, gdy Użytkownik dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail Growth  & Value SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Serwisie Internetowym.

6. W przypadku skierowania żądania Growth  & Value SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP


1. Serwis Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Growth  & Value SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Growth  & Value SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie Internetowym.

2. Growth  & Value SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników.

b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.

3. Growth  & Value SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. wykorzystuje cookies własne w celu:

a) uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie Internetowym i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

4. Growth  & Value SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

a) prezentowania na stronach informacyjnych Serwisu Internetowego, mapy wskazującej lokalizację biura Growth  & Value SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

b) prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu Internetowego, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.vimeo.com (administrator cookies zewnętrznego: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA);

c) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

6. Growth  & Value SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Growth  & Value SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu Internetowego.

7. Serwis Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Growth  & Value SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

 

 

§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą


1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

a) Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Growth  & Value SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Growth  & Value SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Growth  & Value SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ może świadczyć jedynie za zgodą.

2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.

a) Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Growth  & Value SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Growth  & Value SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Serwisu Internetowego, a także badanie satysfakcji.

b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

c) Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Growth  & Value SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.

a) Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

b) Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Growth  & Value SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ podlega;

f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Growth  & Value SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Growth  & Value SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Growth  & Value SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.

a) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Growth  & Value SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

b) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Growth  & Value SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.

5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.

a) Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:

a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.

a) Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej.

7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.

a) Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Użytkownika w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

8. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Growth  & Value SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Growth  & Value SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

9. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

10. Użytkownik ma prawo żądać od Growth  & Value SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.

11. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

 

 

§ 5 Zarządzanie bezpieczeństwem - hasło


1. Growth  & Value SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Użytkownika w Serwisie. Growth  & Value SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

2. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w Serwisie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Serwis Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Growth  & Value SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Serwisie Internetowym. Użytkownik na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Serwisu, gdzie Użytkownik będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

3. Growth  & Value SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Użytkownika.

 

 

§ 6 Zmiany Polityki Prywatności


1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Growth  & Value SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 14 dni.

2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:  kontakt@independentmetals.pl